I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

fredag, januar 15, 2010

Ressurspakke 2.0

Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene versjon 2.0 er nå klar.

Lenke til pdf-versjonen ligger i høyremenyen i denne bloggen. Ressurspakka kan også kjøpes i HiO-nettbokhandelen.

Profesjonsutdanningene trenger å styrke sitt arbeid med temaet homofili. Denne ressurspakken skal være et hjelpemiddel i dette arbeidet. Ressurspakken har en generell del med temaer som er aktuelle for alle profesjonsutdanningene og deretter egne kapitler for grunnskolelærer-, førskolelærer-, sykepleier-, journalist-, bibliotekar- og sosialarbeiderutdanningene.

Ressurspakken bygger på førsteutgaven, men er cirka dobbelt så stor. Igjen er det Bjørn Smestad som har vært redaktør og skrevet mye av innholdet, men det er også bestilt egne deler om sosialarbeiderutdanningene (fra Merethe Giertsen og Aud Kirsten Innjord) og om bibliotek- og informasjonsvitenskap (fra Malene Gundersen). Ulike medlemmer i FHiOHL har også vært bidragsytere underveis, og en stor takk går til Hanne Børke-Fykse (i Rosa Kompetanse) som har kommet med mange innspill.

Etiketter: , , , , , ,

fredag, august 14, 2009

Ressurspakke 2.0 - ønske om innspill

Hva bør lærerutdannere, sykepleierutdannere, journalistutdannere, sosialarbeiderutdannere og bibliotekarutdannere vite om homofili? Hva bør utdanningene inneholde om homofili?

I løpet av høsten publiseres versjon 2.0 av "Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene". Nå er en "pre-release" lagt ut.

Målet med å legge ut en slik "pre-release" er at folk som er interesserte i temaet rundt om i Norge kanskje får ånden over seg, leser det de er spesielt interessert i, og kommer med innspill til forbedringer.

I utgangspunktet planlegger jeg å arbeide videre med utkastet fra cirka 1. september, så det er spesielt velkomment med innspill før den tid. (Innspill kan legges som kommentarer til denne eposten, eller sendes Bjørn Smestad ved Høgskolen i Oslo. Mailadressen er oppgitt i forordet til ressurspakka.)

Litt om bakgrunnen: Ressurspakka er laget av FHiOHL på oppdrag fra rektor ved Høgskolen i Oslo, for å bidra til økt oppmerksomhet rundt temaet i HiOs profesjonsutdanninger. Vi har valgt ut noen sentrale profesjonsutdanninger, men vil naturligvis gjerne omfatte flere i framtida. Og vi håper naturligvis at den kan være til nytte også ved andre høyskoler.

Ressurspakka ligger altså her:
Ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene 2.0.

Etiketter: , ,

fredag, mai 22, 2009

Ny blogg

Denne bloggen har vært brukt til alt som har med utviklingen av FHiOHLs ressurspakke å gjøre. Nå har jeg imidlertid kommet fram til at det vil være bedre å samle alt som har med jobben min å gjøre i én blogg: Lærerutdanneren Bjørn. Der vil altså både ting knyttet til undervisning om homofili, undervisning i matematikk og konferanser jeg deltar på og så videre, omtales. Jeg håper du blir med til min nye blogg!

Etiketter:

mandag, januar 12, 2009

Mye skjer fram mot studiestart

Det er heldigvis en hel del som vil skje fram mot skolestart neste år. Allerede har jo boka Gay Kids kommet ut, og den kan brukes i skolen.

Innen skolestart kommer Utdanningsdirektoratet med et veiledningshefte om undervisning om homofili i skolen - skrevet for lærere. Dessuten kommer Cappelen Akademisk med Åse Røthing og Stine Helena Svendsens bok "Seksualitet i skolen. Perspektiver på undervisning".

Og endelig kommer altså FHiOHLs ressurspakke for oss som underviser i profesjonsutdanninger.

Det kommer for øvrig også en ny stortingsmelding om lærerutdanning og etter hvert ny rammeplan. Og denne måneden diskuterer avdelingsstyret ved LUI (avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier) hvilke tiltak som kan settes i verk for å styrke undervisningen om homofili i våre utdanninger.

Etiketter: , , ,

fredag, januar 09, 2009

Homoforskning

Jeg leser for tida boka "Norsk homoforskning" samt den nye holdningsundersøkelsen "Holdninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner (LHBT-personer): en landsomfattende representativ spørreundersøkelse, 2008". Ytterst interessant lesning, som vil berike ressurspakka på flere områder.

For øvrig er kapitlet om bibliotekarutdanningen nå ferdig, og vil være med neste gang jeg legger ut ei pdf-fil i høyremargen. Arbeidet går altså framover.

Etiketter:

fredag, november 14, 2008

5. desember var det et møte i homoforskningsnettverket om "Lærerutdanningens forhold til kjønn og seksualitet", som nevnt i tidligere innlegg. (Se Seminarprogram for homoforskningsnettverket.)

Åse Røthing holdt et innlegg som hovedsaklig dreide seg om hvordan undervisningen i skolen om seksualitet foregår. Hun har sammen med Stine H. Svendsen skrevet en rapport med tittelen "Undervisning om seksualitet ved ungdomsskolene i Trondheim kommune" på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Denne rapporten må jeg opplagt lese nøye. Et eksempel på en konklusjon (fra sammendraget): "Undersøkelsen viser at det i begrenset grad undervises om kjønn, kjønnsroller og seksualitet i sammenheng med hverandre." Det er interessant!

Røthing og Svendsen kommer for øvrig med en bok snart.

Etter Røthing holdt Johanne Husebye, lærerstudent ved HiO, et innlegg fra studentperspektiv. Hun opplever at "hore" og "homo" er å høre "hele tida" i skolen, og at det er utrolig mye seksualisering i skolen. Hun opplevde ikke at studentene gjennom studiene på HiO ble forberedt på dette.

Jeg holdt innlegget som jeg gjenga i et tidligere innlegg. En student fra HiO som var til stede, reagerte litt på at de få studentene som skriver oppgave om homofili når studentene kan velge tema fritt, tas til inntekt i HiOs "homoregnskap". Det ble også gjengitt et interessant eksempel hvor en veileder ved HiO visstnok skal ha nektet en student å bruke ordet "skeiv", fordi veilederen oppfattet det som "radikalt bokmål" - studenten ble bedt om å bruke ordet "homofil". Hvis dette er riktig oppfattet, er det naturligvis en rød klut for tilhengere av skeiv teori, og et relativt pinlig eksempel på at også vi på HiO kan være for dårlig oppdatert.

Audun Herning, politisk rådgiver i KD, holdt det siste innlegget. Han mente at norsk skole i for sterk grad tar utgangspunkt i "norske, heterofile elever fra hjem med mange bøker". Han presiserte også at dette i hovedsak ikke skyldes vond vilje fra lærernes side, men manglende kunnskap. Herning fortalte om en lang rekke tiltak som regjeringen har på gang eller som allerede er satt i verk: læreplanene for skolen er tydeligere på at seksuelle legninger skal med, homofili skal inn i mangfoldsarbeidet i skolen, i manifest mot mobbing skal homofobisk mobbing sterkere med, det utarbeides materiell av utdanningsdirektoratet, lærerutdanningen skal endres, det blir ny formålsparagraf... Dette er interessante punkter, og akkurat nå tror jeg faktisk ikke at det står på viljen hos den øverste ledelsen av skoleverket. Men det er i den enkelte klassen viljen må gi seg utslag - hos den enkelte lærer, hos den enkelte rektor, hos den enkelte skoleledelse. Og da er det jo slik at press ovenfra kun gir noe resultat hvis det samtidig er et positivt press innenfra og fra elever og lokalsamfunn.

Det var ihvertfall et svært interessant møte. Og det er bare å brette opp ermene og jobbe...

Etiketter: , ,

torsdag, november 13, 2008

Temamøte: Diskrimineres noen på HiO?

FHiOHL arrangerer temamøte 18. november kl. 18 med tittelen "Diskrimineres noen på HiO?".

Les mer på HiO-Nytt.

Etiketter: ,

Nytt brev fra departementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt et nytt brev til "universitet, vitenskapelige høyskoler og høyskoler" med tittelen "Regjeringens handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner". Brevet er datert 24.10.2008.

I brevet skriver KD: "Kunnskapsdepartementet oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta utfordringene lhbt møter i samfunnet på alvor og integrere lhbt-tematikken i relevante utdanningstilbud og forskningsprosjekt. Det er spesielt viktig at studenter i profesjonsutdanningene blir bevisstgjort og får kunnskap om lhbt-tematikken."

Det er nærliggende at de ulike institusjonene tar en gjennomgang av hvordan situasjonen er nå, tenker gjennom hvordan de har jobbet med temaet siden forrige brev fra departementet (i 2002) og ser på hva som må gjøres for å oppfylle departementets oppfordring...

Etiketter: ,