I 2005 ble det utviklet en "ressurspakke" for profesjonsutdanningene ved HiO knyttet til temaet homofili, som nå (i 2008-9) skal revideres. Denne bloggen har vært og skal være et verktøy i dette arbeidet - som en arena for innsyn og interaktivitet.

fredag, november 14, 2008

5. desember var det et møte i homoforskningsnettverket om "Lærerutdanningens forhold til kjønn og seksualitet", som nevnt i tidligere innlegg. (Se Seminarprogram for homoforskningsnettverket.)

Åse Røthing holdt et innlegg som hovedsaklig dreide seg om hvordan undervisningen i skolen om seksualitet foregår. Hun har sammen med Stine H. Svendsen skrevet en rapport med tittelen "Undervisning om seksualitet ved ungdomsskolene i Trondheim kommune" på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Denne rapporten må jeg opplagt lese nøye. Et eksempel på en konklusjon (fra sammendraget): "Undersøkelsen viser at det i begrenset grad undervises om kjønn, kjønnsroller og seksualitet i sammenheng med hverandre." Det er interessant!

Røthing og Svendsen kommer for øvrig med en bok snart.

Etter Røthing holdt Johanne Husebye, lærerstudent ved HiO, et innlegg fra studentperspektiv. Hun opplever at "hore" og "homo" er å høre "hele tida" i skolen, og at det er utrolig mye seksualisering i skolen. Hun opplevde ikke at studentene gjennom studiene på HiO ble forberedt på dette.

Jeg holdt innlegget som jeg gjenga i et tidligere innlegg. En student fra HiO som var til stede, reagerte litt på at de få studentene som skriver oppgave om homofili når studentene kan velge tema fritt, tas til inntekt i HiOs "homoregnskap". Det ble også gjengitt et interessant eksempel hvor en veileder ved HiO visstnok skal ha nektet en student å bruke ordet "skeiv", fordi veilederen oppfattet det som "radikalt bokmål" - studenten ble bedt om å bruke ordet "homofil". Hvis dette er riktig oppfattet, er det naturligvis en rød klut for tilhengere av skeiv teori, og et relativt pinlig eksempel på at også vi på HiO kan være for dårlig oppdatert.

Audun Herning, politisk rådgiver i KD, holdt det siste innlegget. Han mente at norsk skole i for sterk grad tar utgangspunkt i "norske, heterofile elever fra hjem med mange bøker". Han presiserte også at dette i hovedsak ikke skyldes vond vilje fra lærernes side, men manglende kunnskap. Herning fortalte om en lang rekke tiltak som regjeringen har på gang eller som allerede er satt i verk: læreplanene for skolen er tydeligere på at seksuelle legninger skal med, homofili skal inn i mangfoldsarbeidet i skolen, i manifest mot mobbing skal homofobisk mobbing sterkere med, det utarbeides materiell av utdanningsdirektoratet, lærerutdanningen skal endres, det blir ny formålsparagraf... Dette er interessante punkter, og akkurat nå tror jeg faktisk ikke at det står på viljen hos den øverste ledelsen av skoleverket. Men det er i den enkelte klassen viljen må gi seg utslag - hos den enkelte lærer, hos den enkelte rektor, hos den enkelte skoleledelse. Og da er det jo slik at press ovenfra kun gir noe resultat hvis det samtidig er et positivt press innenfra og fra elever og lokalsamfunn.

Det var ihvertfall et svært interessant møte. Og det er bare å brette opp ermene og jobbe...

Etiketter: , ,

torsdag, november 13, 2008

Temamøte: Diskrimineres noen på HiO?

FHiOHL arrangerer temamøte 18. november kl. 18 med tittelen "Diskrimineres noen på HiO?".

Les mer på HiO-Nytt.

Etiketter: ,

Nytt brev fra departementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har sendt et nytt brev til "universitet, vitenskapelige høyskoler og høyskoler" med tittelen "Regjeringens handlingsplan for bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner". Brevet er datert 24.10.2008.

I brevet skriver KD: "Kunnskapsdepartementet oppfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta utfordringene lhbt møter i samfunnet på alvor og integrere lhbt-tematikken i relevante utdanningstilbud og forskningsprosjekt. Det er spesielt viktig at studenter i profesjonsutdanningene blir bevisstgjort og får kunnskap om lhbt-tematikken."

Det er nærliggende at de ulike institusjonene tar en gjennomgang av hvordan situasjonen er nå, tenker gjennom hvordan de har jobbet med temaet siden forrige brev fra departementet (i 2002) og ser på hva som må gjøres for å oppfylle departementets oppfordring...

Etiketter: ,

mandag, november 10, 2008

Homofili på HiO

5. desember var det et møte i homoforskningsnettverket om "Lærerutdanningens forhold til kjønn og seksualitet" hvor jeg hadde et lite innlegg. Resten av møtet skal jeg blogge om senere, men her er det jeg sa:

Jeg er Bjørn Smestad, og jeg jobber ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. Jeg underviser til vanlig i matematikk, men for tida sitter jeg blant annet i avdelingsstyret og er dessuten frikjøpt litt for å arbeide med en ressurspakke om homofili (som jeg skal komme tilbake til), så det blir ikke så mye undervisning for tida.

Jeg vil si litt om hva som bør gjøres, hva vi gjør og hva vi gjør for å gjøre mer…

Hva bør gjøres?
Det er befriende enkelt å argumentere for at homofili bør ha betydelig oppmerksomhet i allmennlærerutdanningen. Temaet står i læreplanene for mange fag etter kunnskapsløftet, det følger av generell del av skolens læreplaner at lærere skal arbeide med det – og forskningsrapporter viser til stadighet at homonegativisme er et stort problem i norsk skole. Og til alt overmål sender departementet brev til oss og ber oss om å jobbe mer med temaet.

Jeg mener at seksualitet dels skal være et tema som man diskuterer – lærerstudentene må få møte og diskutere begreper som heteronormativitet, ”komme ut”-prosess og så videre. De må også jobbe spesifikt med hva en lærer kan gjøre for å få bukt med homonegativisme i klasserommet, for eksempel. I tillegg bør det tas opp som tema i alle fag der det er naturlig – blant annet alle fagene hvor det er egne læreplanmål i grunnskolen (norsk, engelsk, RLE, naturfag og samfunnsfag). Men heteronormativiteten skal man også motarbeide i mange andre sammenhenger – i ethvert fag.

I det virkelige liv er det ikke like enkelt å få denne oppmerksomheten. Alle er vi fagfolk som har våre egne interessefelter som vi gjerne skulle ha sett mer av i fagplanene (for eksempel vil jeg selv gjerne ha mye mer matematikkhistorie inn i matematikkfaget). Selv om jeg mener at homofili kan inkluderes på en naturlig måte i de fleste fag uten å fortrenge særlig mye annet, er det vanskelig for de fleste å tenke slik i en travel hverdag.

Hva gjør vi?
For det første: i de formelle dokumentene som beskriver hva vi skal gjøre – i rammeplanen (som gis av departementet) og fagplanene (som vi har skrevet selv) – er ikke homofili nevnt overhodet.

Avdelingsstyret ved min avdeling vedtok i september at vi skal kartlegge hvordan lhbt behandles i våre utdanninger – herunder allmennlærerutdanningen. Denne kartleggingen er nå kommet i gang, og derfor kan jeg si litt om hva vi faktisk gjør i dag.

Det aller tydeligste og mest konkrete er at vi de siste fem kullene har hatt en tretimers forelesning om ”Holdninger til homofili i skolen” – som jeg har holdt. I likhet med det aller meste andre vi holder på med, er forelesningen frivillig, og oppmøtet har variert, fra kanskje 20 % til nærmere 50 % av kullet.

Når det gjelder undervisningen i fagene, ser vi fra kartleggingen at temaet behandles i forbindelse med bibelfag og etikk (RLE) og om seksualitet i temaet ”Kroppen” (Naturfag). Ut over dette, oppgis det at det er mulig for studenter å velge å jobbe med temaet, for eksempel ved å se på digitale læremidler om seksualitet i IKT eller i en fagoppgave i pedagogikk.

Min private konklusjon er at temaet ikke behandles godt nok slik situasjonen er i dag.

Hva gjør vi for å gjøre mer?
Hva som skjer på basis av denne kartleggingen, er helt uvisst. Det vil helt sikkert være betydelig motstand mot flere pålegg ovenfra om hva fagene må prioritere. Dersom man likevel vil velge en slik linje, er det mulig å legge det inn i rammeplanen for fagene. På institusjonsnivå kan man sette krav til fagplanene at dette perspektivet må med. Det har man på HiO med hell gjort når det gjelder det flerkulturelle. Til å begynne med strevde flere fag med å finne ut hvordan det kunne gjøres, men etter hvert er det blitt en selvfølge. For eksempel jobber vi i matematikkfaget med hvordan matematikken er utviklet i flere kulturer, og hvordan hverdagsmatematikken varierer fra land til land.

På den annen side kan man jo tenke seg at det er en del som gjerne vil inkludere homofili, men ikke får det til. I den forbindelse er vi er i gang med 2. utgaven av en ”ressurspakke for undervisning om homofili i profesjonsutdanningene”. Dette er tenkt som et verktøy for de som jobber ved profesjonsutdanningene våre og som ønsker å inkludere temaet, men ikke vet hvordan. Den er bygget opp slik:

  • Den har en generell del, som blant annet tar for seg begreper som homofil, bifil, skeiv, heteronormativitet, selvlysende eller usynlig, minoritet i annen potens, homofobi… Erfaringen min – og vel også erfaringen til Rosa kompetanse-prosjektet i helsesektoren – er at det er et felles behov for en del basiskunnskap innen alle utdanninger.
  • Den har så egne deler for de ulike utdanningene – foreløpig sykepleierutdanning, førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning og journalistutdanning. Her skal det være mer utdanningsspesifikke tips. For eksempel: i allmennlærerutdanningsdelen er det både ideer om hvordan man kan legge opp en undervisning om homofili, men også om hvordan homofili kan knyttes til i ulike fag.
  • Til slutt er det en ressursdel med ulike tekster som kan være til nytte.


Denne pakka jobber vi med akkurat nå, og alle er velkomne til å komme med innspill. Selve pakka er å finne i høyremargen på bloggen homoproff.blogspot.com, og innspill kan sendes til meg.

Etiketter: ,

lørdag, november 08, 2008

Gir undervisning om lhbt et løft

Blikk skriver om at kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell vil øke kunnskapen om lhbt-spørsmål i skoleverket, og nevner blant annet at "Lærerutdanningen skal gjennomgå en kompetanseheving når det kommer til kunnskap om seksuell orientering."

Flott! Jeg hadde gleden av å være med på et møte LLH hadde med Solhjell denne uka, og det virker som dette er en sak han tar alvorlig.

Etiketter: ,